Serwis opracowany przez:zjednoczenie.com: dynamiczne strony internetowe, portale i zaawansowane serwisy www system cms - system zarządzania treścią, publikacja w internecie, website management, content management system
english   kontakt   mapa serwisu
Polskie Forum Corporate Governance
  STRONA GŁÓWNA | WYDARZENIA | WARTO PRZECZYTAĆ | POLSKA | EUROPA | OPINIE PFCG | DLA SPONSORÓW | NOWOŚCI

 pfcg.org.pl 


Poznaj corporate governance
z właściwej strony


 

 

szukaj:

 Linki

 Internetowy Serwis Aktów Prawnych
 Corporate Governance na GPW
 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
 NBPortal

 Polecamy

Dzierżanowski M.,Milewski G.,Przybyłowski M..,Tamowicz P. Ranking nadzoru korporacyjnego 2005, PFCG, Gdańsk, 2006

Dzierżanowski M., Przybyłowski M., Tamowicz P. Ranking nadzoru korporacyjnego 2003, Rzeczpospolita, Warszawa, 2004

Tamowicz P., Dzierżanowski M. Biała księga nadzoru korporacyjnego, PFCG, Gdańsk, 2002

Dzierżanowski M., Tamowicz P. Kodeks nadzoru korporacyjnego (Kodeks Gdański), IBnGR, Gdańsk, 2002

Zobacz także

Załączniki

Kalendarium najważniejszych wydarzeń z działalności PFCG (PDF) otwórz plikwyślij plik e-mailem
Rok działalności Polskiego Forum Corporate Governance - Notatka prasowa (PDF) otwórz plikwyślij plik e-mailem

Rok działalności Polskiego Forum Corporate Governance

[02/04/2002]
źródło: PFCG
autor: Dzierżanowski M.

5 kwietnia br. mija rok od momentu powołania przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Polskiego Forum Corporate Governance - platformy dyskusji nad problematyką związaną z nadzorem korporacyjnym (corporate governence). Celem działania Forum jest formułowanie opinii, ocen i rekomendacji dotyczących istniejącego i pożądanego systemu nadzoru korporacyjnego - czyli instytucjonalnych mechanizmów regulujących zachowania i funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw.

W pierwszym roku działalności prace Polskiego Forum Corporate Governance koncentrowały się głównie na przygotowaniu projektu "Kodeksu nadzoru korporacyjnego" dla polskich spółek publicznych. Potrzebę i zamiar przygotowania takiego zbioru zaleceń i dobrych praktyk zasygnalizowaliśmy m.in. w tekście inicjującym prace PFCG, który ukazał się na łamach "Rzeczpospolitej" 4 kwietnia 2001r. Była to wówczas jedyna publiczna deklaracja podjęcia działań służących powstaniu takiego kodeksu.

Dlaczego Kodeks nadzoru korporacyjnego?

Podjęcie prac nad kodeksem nadzoru korporacyjnego było konieczne, ponieważ poprzednie lata przyniosły szereg przypadków naruszania interesów akcjonariuszy mniejszościowych. Zachwiały one wiarygodnością polskiego rynku kapitałowego zarówno w oczach inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych i wymagały pilnego zaadresowania. Niedostateczny poziom ochrony akcjonariuszy - zwłaszcza mniejszościowych - nieuchronnie prowadzi do wysokiej koncentracji własności i kontroli oraz zmniejszania się płynności rynku. W takich warunkach rozwój rynku kapitałowego nie jest możliwy, zaś dostępność do zewnętrznego finansowania dla firm krajowych drastycznie maleje.

Nie mniej ważnym impulsem do podjęcia prac nad przygotowaniem projektu kodeksu dobrej praktyki był fakt funkcjonowania tego typu dokumentów w większości krajów europejskich, podczas gdy w Polsce nie było widać aktywności oficjalnych instytucji mającej na celu opracowanie polskiego odpowiednika.

Jak powstawał projekt kodeksu?

Praktyczne prace nad przygotowaniem projektu kodeksu rozpoczęły się spotkaniem zespołu roboczego w maju 2001 r. w siedzibie Banku Światowego w Warszawie. Celem tego spotkania było zdiagnozowanie najważniejszych problemów w zakresie nadzoru korporacyjnego. Dyskusja była poprzedzona analizą najważniejszych mechanizmów naruszania interesów akcjonariuszy mniejszościowych - przeanalizowano ok. 19 takich przypadków. Wcześniej Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przeprowadził także analizę struktur własności polskich korporacji, która wskazała na znaczną koncentrację kontroli w spółkach publicznych. Również ta diagnoza kazała zwrócić szczególną uwagę na kwestię ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych - z uwagi na duże ryzyko egoistycznych zachowań znaczących akcjonariuszy de facto w pełni kontrolujących spółkę.

W trakcie pierwszego roboczego spotkania wyłoniono wąski zespół konsultacyjny złożony z praktyków rynku kapitałowego, który uczestniczył w dalszych pracach spotykając się jeszcze trzyktrotnie przed przedstawieniem wstępnego projektu kodeksu do szerszej konsultacji. Prace analityczne i redakcyjne oraz przygotowanie roboczego projektu kodeksu wziął na siebie zespół IBnGR. Obejmowały one - obok wspomnianych wcześniej elementów - także przegląd kodeksów funkcjonujących w innych krajach oraz analizę statutów ok. 120 polskich spółek publicznych.

Analiza statutów była bardzo pomocna i pozwoliła na określenie skali stosowania na polskim rynku uznanych dobrych praktyk w zakresie nadzoru korporacyjnego. Rozwiązania przyjęte przez niewielką grupę liderów (m.in. Agora, Computerland, Polfa Kutno, Kęty) zostały później wykorzystane przy tworzeniu zaleceń projektu Kodeksu. Na bazie analizy statutów IBnGR przygotował także pierwszy w Polsce rating nadzoru korporacyjnego.

Proces konsultacyjny ...

Wstępny projekt kodeksu nadzoru korporacyjnego został zaprezentowany 14 grudnia 2001r. na pierwszym z cyklu czterech spotkań konsultacyjnych, które gromadziły kolejno: reprezentantów inwestorów instytucjonalnych, emitentów oraz akademików. Spotkania te były m.in. relacjonowane na łamach "Rzeczpospolitej", "Gazety Bankowej" i "Gazety Wyborczej".

Projekt kodeksu nadzoru korporacyjnego spotkał się także z dużym zainteresowaniem delegacji International Finance Corporation (część Banku Światowego), która przeprowadza niezależną ewaluację systemu corporate governance w Polsce. Propozycja PFCG była także prezentowana na posiedzeniu sejmowej Komisji Skarbu Państwa 26 lutego br. Projekt kodeksu był także dyskutowany podczas seminarium zorganizowanego przez Centrum Etyki Biznesu Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego.

... zawartość projektu ...

Przygotowany w ramach Polskiego Forum Corporate Governance projekt kodeksu nadzoru korporacyjnego obejmuje szeroki zakres zagadnień: od kwestii określenia rozumienia interesu spółki publicznej przez pryzmat wszystkich jej akcjonariuszy, poprzez odpowiedni skład i kompetencje rady nadzorczej oraz kwestie przejrzystości informacyjnej w zakresie nadzoru korporacyjnego, do odpowiedniego ustawienia relacji z audytorem i tematyki przejęć. Projekt zawiera około 50 szczegółowych rekomendacji w siedmiu obszarach (wersja elektroniczna projektu jest dostępna na stronie www.pfcg.org.pl). W ostatecznej wersji projektu, która uwzględni uwagi i komentarze zgłoszone w trakcie procesu konsultacyjnego, liczba rekomendacji zostanie jednak zmniejszona i opatrzona szczegółowym komentarzem. Powinno to gwarantować większą przystępność dla emitentów i łatwiejsze wdrażanie zaleceń kodeksu.

... i jego ostateczna wersja

Ostateczna wersja projektu kodeksu nadzoru korporacyjnego zostanie zaprezentowana na konferencji 26 kwietnia 2002 r. Konferencja ta ma mieć jednak przede wszystkim charakter poznawczy. Jej głównym gościem będzie pani Holly Gregory, partner w firmie Weil, Gotshal & Manges, która była zaangażowana w prace nad zaleceniami OECD w zakresie nadzoru korporacyjnego oraz analizy porównawcze różnych kodeksów w ramach emerging markets, a ostatnio także kodeksów w krajach członkowskich Unii Europejskiej. W konferencji weźmie także udział pan Jean-Pierre Paelinck - Sekretarz Generalny Euroshareholders.

Co dalej - decyzja należy do GPW

Z uwagi na funkcjonowanie dwóch różnych inicjatyw w zakresie nadzoru korporacyjnego na konferencji 26 kwietnia prezentowany będzie nadal jedynie projekt kodeksu. Chcemy w ten sposób utrzymać możliwość połączenia wyników prac różnych ośrodków i wypracowania jednej, wspólnej wersji kodeksu dobrej praktyki, która mogłaby być następnie formalnie zarekomendowana spółkom publicznym (zgodnie z formułą "comply or explain" -czyli "poinformuj, że przestrzegasz lub wyjaśnij dlaczego nie przestrzegasz").

Rozpoczynając prace w zakresie nadzoru korporacyjnego IBnGR liczył co najmniej na życzliwość Giełdy Papierów Wartościowych. Niestety od momentu uruchomienia Polskiego Forum Corporate Governance, z niezrozumiałych dla nas powodów, GPW prawie zupełnie ignoruje wysiłki IBnGR na rzecz podniesienia standardów nadzoru korporacyjnego, co wydaje się sprzeczne z publicznym charakterem tej instytucji. Mamy jednak nadzieję, że ostatecznie GPW zmieni swoje stanowisko i wykorzysta przygotowany w ramach PFCG projekt kodeksu nadzoru korporacyjnego do wypracowania tzw. połączonego kodeksu (combined code) uwzględniającego rekomendacje i zalecenia wypracowane przez różne inicjatywy i środowiska. Uważamy, ze dalszy proces konsultacyjny obejmujący emitentów, a przede wszystkim środowisko inwestorów, może jedynie przyczynić się do lepszego zrozumienia problematyki oraz wyselekcjonowania rzeczywiście najważniejszych kwestii, które wymagają rozwiązania na poziomie kodeksu dobrej praktyki.

Pozostała aktywność PFCG - działalność edukacyjna ...

Przygotowanie projektu Kodeksu nadzoru korporacyjnego zdominowało działalność Polskiego Forum Corporate Governance, ale nie tylko ten obszar był przedmiotem aktywności PFCG. Powołując do życia PFCG Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową uruchomił także pierwszą w Polsce stronę internetową (www.pfcg.org.pl) w całości poświęconą tematyce nadzoru korporacyjnego (kwiecień 2001). Jej celem było nie tylko informowanie o aktywności Forum, ale także upowszechnianie wiedzy na temat corporate governance. Na stronie można znaleźć m.in.: spis literatury polskiej i zagranicznej, zestawienie najważniejszych zagadnień związanych z corporate governance, prezentację ekspertów i instytucji zajmujących się tą tematyką, oraz odesłania do zagranicznych kodeksów nadzoru korporacyjnego.

30 maja 2001r. w ramach PFCG Instytut zorganizował seminarium z udziałem Marco Bechta, szefa European Corporate Governance Network (obecnie European Corporate Governance Institute), podczas którego dyskutowane były główne dylematy nadzoru korporacyjnego i funkcjonowanie kodeksów dobrej praktyki w Europie.

... i rekomendacyjna

11 lipca w ramach PFCG odbyło się natomiast seminarium poświęcone perspektywom rozwoju polskiego rynku kapitałowego zatytułowane "Przyszłość polskiego rynku kapitałowego i GPW w świetle potrzeb gospodarki i wyzwań technologicznych". Celem seminarium było zorganizowanie poważnej, niezależnej i rzeczowej debaty na temat perspektyw i uwarunkowań dalszego rozwoju krajowego rynku kapitałowego, a na tym tle prywatyzacji GPW. W stanowisku opublikowanym po konferencji Instytut wskazał na palącą potrzebę przygotowania nowej strategii rządowej, która zapewniłaby dalszy rozwój polskiego rynku kapitałowego i zwiększenie jego roli w finansowaniu sektora średnich przedsiębiorstw krajowych. Taka strategia powinna także skoordynować proces prywatyzacji GPW i KDPW. Podkreślono także duże znaczenie poprawy sytuacji w zakresie nadzoru korporacyjnego - niezbędnej aby rynek odzyskał wiarygodność w oczach inwestorów.

Rating nadzoru korporacyjnego

Równolegle do prac nad projektem kodeksu nadzoru korporacyjnego Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przygotował także pilotażową edycję pierwszego w Polsce ratingu spółek publicznych pod kątem rozwiązań w zakresie nadzoru korporacyjnego, który został opublikowany na łamach Rzeczpospolitej 19 listopada 2001r. Rating ten oceniał przede wszystkim formalne rozłożenie relacji między akcjonariuszami i władzami spółek publicznych, a także przejrzystość wyznaczaną dostępnością statutu i podstawowych informacji o spółce.

Prace nad ratingiem będą kontynuowane i jego kolejna edycja zostanie ogłoszona pod koniec 2002 roku - tj. w momencie, w którym większość inwestorów dokonuje oceny spółek (także pod kątem ich wiarygodności) i odpowiednich przesunięć w portfelach inwestycyjnych. Kolejna edycja ratingu zostanie przygotowana w oparciu o udoskonaloną metodologię i będzie się bezpośrednio odwoływać do wypracowanych w ramach PFCG zaleceń w zakresie nadzoru korporacyjnego. W procedurę oceny spółek zostaną włączeni reprezentanci inwestorów i analitycy rynkowi. Docelowo IBnGR planuje, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, monitorować sytuację w spółkach i odpowiednio korygować przyznawane okresowo ratingi.

Jesteśmy przekonani, że stworzony rating stanie się skutecznym narzędziem udoskonalania mechanizmów nadzoru korporacyjnego w Polsce.

Plany na przyszłość - stowarzyszenie i sieć ekspertów

W ciągu pierwszego roku działalności Polskie Forum Corporate Governance funkcjonowało w luźnej formule organizacyjnej. Przejawem jego aktywności były przede wszystkim spotkania grupy konsultacyjnej oraz organizowane nieodpłatnie otwarte konferencje. W najbliższej przyszłości PFCG przekształci się w stowarzyszenie wzorowane na European Corporate Governance Institute, który powstał w roku 2002 na bazie European Corporate Governance Network. W ramach takiego stowarzyszenia będzie rozwijana działalność rekomendacyjna w zakresie szeroko rozumianego corporate governance (czyli instytucjonalnych mechanizmów wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstw) oraz działalność badawcza. Stowarzyszenie powinno stworzyć sieć naukowców zajmujących się tematyką nadzoru korporacyjnego i pokrewnymi dziedzinami oraz platformę spotkań i dyskusji między światem akademickim, praktykami i decydentami politycznymi. Wierzymy, że tego typu działalność przyczyni się do lepszego kształtowania mechanizmów instytucjonalnych, które zapewnią naszej gospodarce podnoszenie konkurencyjności i wejście na ścieżkę stabilnego wzrostu.


  zjednoczenie.com