Serwis opracowany przez:zjednoczenie.com: dynamiczne strony internetowe, portale i zaawansowane serwisy www system cms - system zarządzania treścią, publikacja w internecie, website management, content management system
english   kontakt   mapa serwisu
Polskie Forum Corporate Governance
  STRONA GŁÓWNA | WYDARZENIA | WARTO PRZECZYTAĆ | POLSKA | EUROPA | OPINIE PFCG | DLA SPONSORÓW | NOWOŚCI

 pfcg.org.pl 


Poznaj corporate governance
z właściwej strony


 

 

szukaj:

Patronat


Wydawca
Przeglądu Prawa Handlowego 

Szumański A. Pokrzywdzenie akcjonariusza oraz sprzeczność z dobrymi obyczajami jako przesłanki uchylenia uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej o przymusowym wykupie akcji, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Mataczyński M. „Złote weto” w prawie polskim na tle ustawy z 3 czerwca 2005 r., PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Chłopecki A. Publiczny obrót i instrumenty finansowe – redefiniowanie podstawowych pojęć prawa rynku kapitałowego, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Glicz M. Obowiązki publikacyjne emitentów w zakresie informacji poufnych, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Okolski J., Wajda D. Rządy większości a ochrona akcjonariuszy mniejszościowych, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2006

Bucholc M., Karasiewicz K. Kodeksy corporate governance w europejskim obrocie prawnym, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2003

Masny M. Zarządzanie ryzykiem jako wymóg corporate governance, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2002

Furtek M., Jurcewicz W. Corporate governance - ład korporacyjny w spółkach akcyjnych, PPH (pełna wersja artykułu), Warszawa, 2002

Karasek I., Wacławik A. Polski kodeks corporate governance - mechanizmy wdrażania i egzekwowania, PPH, Warszawa, 2002

Nowa dyrektywa przejrzystości

Bąk J., Sajewski K.
PPH, Warszawa, 2006

 

Przegląd Prawa Handlowego nr 11, 2005

Dyrektywa w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach jest istotnym elementem w tworzeniu jednolitego transgranicznego wspólnego rynku kapitałowego Unii Europejskiej. Dyrektywa przejrzystości ma na celu poprawę ochrony inwestorów oraz zwiększenie skuteczności funkcjonowania rynków kapitałowych. Inne korzyści płynące z implementacji dyrektywy przejrzystości, to zwiększenie zaufania inwestorów do rynku kapitałowego i umożliwienie opartej na odpowiednich informacjach oceny wyników inwestycyjnych podmiotów emitujących papiery wartościowe.

Proces legislacyjny w Unii Europejskiej

Zakres dyrektywy przejrzystości

Wymagania dotyczące informacji okresowych

Roczne sprawozdania finansowe

Półroczne sprawozdania finansowe

Śródroczne sprawozdanie zarządu

Informacje bieżące

Informacja o zbyciu lub nabyciu znaczących pakietów akcji

Harmonizacja

Właściwe organy nadzorcze

Podsumowanie

Dyrektywa przejrzystości będzie ważnym elementem integracji europejskich rynków kapitałowych i może przyspieszyć procesy konsolidacyjne pomiędzy giełdami papierów wartościowych na tym rynku. Może ona ułatwić poruszanie się po rynku indywidualnym inwestorom, a także wzmóc ich ochronę. Państwa członkowskie mają czas na przyjęcie środków niezbędnych do wykonania dyrektywy przejrzystości do 20.01.2007 r., zaś Komisja do 30.06.2009 r. przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat jej funkcjonowania.

Pełna treść jest dostępna w edycji papierowej pisma.

  zjednoczenie.com